Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Bonitační řád

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Účelem bonitačního řádu je stanovení jednotlivých postupů pro pořádání a organizaci bonitací a pro činnost bonitační komise.
 2. Bonitace slouží ke zhodnocení jedince po stránce exteriéru a povahy v souladu se standardem a chovatelským cílem klubu.
 3. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách s porovnáním s platným standardem, jakož i na základě posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince, slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti a je vodítkem pro sestavování chovných párů.
 4. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení bonitovaného jedince do chovu. Bonitace platí pro celý život jedince. V souladu s chovatelským řádem lze z chovu vyloučit jedince, po kterém prokazatelně pocházejí potomci s hrubými dědičnými vadami exteriéru, či jinými anatomickými vadami, včetně genetických vad.
 5. Bonitaci provádí vždy tříčlenná bonitační komise, kterou určuje výbor klubu. Členy bonitační komise jsou HPCH (nebo jim pověřený zástupce), rozhodčí exteriéru a člen chovatelského kolegia. Posuzování povah řídí člen výcvikové komise.
  Bonitační komise je oprávněna ze závažných důvodů (např. kondice jedince, povahové projevy....) odložit své rozhodnutí o způsobilosti k chovu na další bonitaci a to nejdříve za 6 měs. Do PP a v bonitační kartě se provede zápis „bonitace odložena“.
 6. Posuzování na bonitacích se zaznamenává do bonitační karty, kde bonitační kód popisuje odchylky jedince od standardu. Výsledek bonitace se označuje do průkazu původu s vyjádřením „chovný“, „nechovný“, „bonitace odložena“, „chovný s omezením na 2 vrhy“. (Omezení je s konečnou platností, jedinec v posouzení se souborem více nedostatků, KL vystavuje HPCH + vhodného jedince pro sestavení chovného páru schvaluje chovatelské kolegium).

  Základní důvody k nezařazení jedince do chovu:
  - neúplný chrup (méně než 42),
  - zálomek na ocase,
  - nestandardní výška, mimo povolenou toleranci +-2 cm (pes méně než 50 cm a více než 57 cm, fena méně než 47 cm a více než 54 cm),
  - nestandardní vzhled,
  - jednostranný a oboustranný kryptorchismus,
  - soubor více nedostatků a vad,
  - ostatní vylučující vady dány standardem.


  Po absolvování bonitace majitel chovného psa/feny je povinen neprodleně (nejpozději však do 30-ti dnů) zaslat průkaz původu a výkonnostní knížku jedince k registraci chovných jedinců na PK (ČKS, PK-chodský pes, U Pergamenky 3, 170 00, Praha 7). Zpět majitel obdrží z PK, PP se zaregistrovanou chovností, pro svého psa Knihu krytí a pro fenu Knihu odchovů.
 7. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru klubu a to nejpozději do 1 měsíce od konání bonitace. Vyhoví-li výbor klubu tomuto odvolání, bude bonitace opakována před komisí rozšířenou o dva členy chovatelského kolegia.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Bonitace se mohou zúčastnit pouze jedinci s platným průkazem původu a splněnými podmínkami pro účast na bonitaci ( výstava s oceněním nejméně VD, ve tř. mladých na klubové nebo speciální výstavě, svod a vyhodnocený RTG na DKK).
 2. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata, při přijímání na bonitaci musí majitel na vyžádání předložit očkovací průkaz nebo potvrzení o platném očkování.
 3. Bonitační komise je oprávněna vyloučit z bonitace jedince ve špatném fyzickém nebo zdravotním stavu nebo v případě pochybnosti o identitě předváděného jedince. (Součástí posuzování je kontrola čipování).
 4. Bonitace plemene CHODSKÝ PES pořádá výhradně klub, buď samostatně nebo při příležitosti některé z výstav či ve spolupráci s jiným klubem pro jiné plemeno.
  Klub je povinen informovat včas své členy o termínech bonitací.
 5. V přihlášce na bonitaci musí být uvedeno kromě plné adresy majitele jméno přihlášeného jedince, datum narození, číslo zápisu a jména obou rodičů. (všechny náležitosti pro přihlášení a účast na bonitaci upřesňuje přihláška na bonitaci - propozice).
 6. Klub má právo v případě malého počtu přihlášených jedinců na bonitaci akci zrušit nebo přesunout na jiný termín. Poplatek za bonitaci bude v případě vyžádání majitelem psa/feny vrácen, jinak bude uznán pro další termín bonitace.

ZÁVĚR

Na klubových webových stránkách (výsledky z akcí) klub zveřejní výsledky psů a fen z bonitací pro potřeby chovatelů a majitelů krycích psů. Vzor bonitační karty a prováděcí ustanovení je na klubovém webu („chovatelství – formuláře ke stažení).

Poznámky
Vydal výbor KPCHP , prosinec 2009
Bonitační řád odpovídá Řádu na ochranu zvířat při ZaS.
V bodu 5 je přidáno usnesení z výroční členské schůze v Plumlově 13.9.2009.
Doplňky a úpravy (stylizační, obsahové v bodě 6), schv. VČS 2019


Ke stažení:

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena